Nappali munkarend

Kategória: Hírek Utolsó frissítés: 2018. augusztus 16. csütörtök Közzétéve: 2017. február 14. kedd

Beiskolázási tájékoztató 2018/2019-es tanévre

Szakképzési évfolyamok, nappali munkarend

 

A nappali szakképzési évfolyamokra – nem felnőttoktatásra – az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be a 25. életévét.

 

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.

 

Diákigazolvány:

Magyarországi székhelyű köznevelési intézményben tanuló diáknak az oktatás munkarendje szerinti diákigazolvány a NEK rendszerén keresztül, az intézményben igényelhető.

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletalapján:

 1. § (1) A jogosultnak azonos fajtájú oktatási igazolványból egyidejűleg csak egy érvényes oktatási igazolványa lehet.
 2. § (1) A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

 

Kollégiumi ellátás biztosítása:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 33.  § (3)  bekezdése értelmében a tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha

 1. a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás - jogszabály rendelkezése alapján – ingyenes.

 

Árvaellátással összefüggő jogosultságok:

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. § (1) bekezdése alapján az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban az 54. §-ban említett személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Ha a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.

 

Családi pótlék (iskoláztatási támogatás):

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. §. (3) bekezdése alapján, saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy,

 1. a) akinek mindkét szülője elhunyt,
 2. b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
 3. c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
 4. d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
 5. e) aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban,

annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.

 

Hiányzások:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 143. § (7) bekezdése szerint az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét, távolmaradását, távolmaradásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását. Az iskola félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja, hogy melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya.

 1. § (4) A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt.

 

Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

Pótjelentkezés: 2018. augusztus 22.

 

Bővebb tájékoztatás személyesen az iskola titkárságán vagy 82/553-042-es telefonszámon kapható.

A jelentkezési lap letölthető a honlapról vagy átvehető az iskola titkárságán.

 

 


Gépgyártástechnológiai technikus

A szakképesítés OKJ azonosító száma: 54 521 03

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Elméleti képzési idő aránya: 50%

Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

- az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

     

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: —

Szakmai előképzettség: —

Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra

Évfolyam

Heti óraszám

Éves óraszám

Szakmai idegen nyelv

1/13. évfolyam

31 óra/hét

1116 óra/év

4 óra/hét

Összefüggő szakmai gyakorlat

 

160 óra

 

2/14. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

4 óra/hét

Összesen:

2237 óra

 

 

 

 Szakmai tantárgyak:

 • Foglalkoztatás II.
 • Foglalkoztatás I.
 • Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • Gépészeti alapozó feladatok (műszaki ábrázolás, gépészeti anyagok, műszaki mechanika, gépészeti technológiák, gépelemek, kézi-gépi forgácsolás)
 • Mérőtermi feladatok
 • Forgácsoló technológia hagyományos és CNC szerszámgépeken
 • Gyártástervezés és gyártásirányítás
 • Karbantartás és üzemvitel
 • Szakmai idegen nyelv

A duális szakképzés keretében biztosított a szakmai gyakorlat helyszíne.

Korszerűen felszerelt tanműhelyekben, ipari környezetben valósul meg az oktatás.

A gyakorlati képzőhely tanulószerződést köt a tanulóval, amiért pénzbeli juttatás jár.

A tanulószerződéses képzési idő szolgálati időnek számít, így később a nyugdíj kiszámításánál is figyelembe veszik.

2017/2018-as tanévtől a gépgyártástechnológiai technikus hiány szakképesítés, ezért ösztöndíj jár, melynek havi értéke 10.000 - 30.000 Ft.

A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.

A szakmai vizsga részei:

 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyártási eljárások

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyártástervezés és üzemvitel

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gépgyártás-technológusi feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

A munkaerőpiac keresett szakmája.

 

Milyen munkaterületen dolgozhatsz ezzel a végzettséggel?

CNC gépek kezelése és programozása, gyártási dokumentációk készítése, mérési és karbantartási feladatok.

Gépipari automatizálási technikus

Fejlesztő technikus, gépipar

Gépipari mérnökasszisztens

Gépkenési technikus

Gépszerelő technikus

Gépszerkesztő technikus

Szerszám- és készülékszerkesztő technikus

 

Bővebben: itt!

Film:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/2343

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/1069

 


Informatikai rendszergazda

A szakképesítés OKJ azonosító száma: 54 481 04

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat nincs

    

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség (szakmai informatikából)

Bemeneti kompetenciák: —

Szakmai előképzettség: —

Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra

évfolyam

heti óraszám szabadsáv nélkül

éves óraszám szabadsáv nélkül

heti óraszám szabadsávval

éves óraszám szabadsávval

5/13. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

35 óra/hét

1085 óra/év

 Szakmai tantárgyak:

 • Foglalkoztatás II.
 • Foglalkoztatás I.
 • IT hálózat biztonság
 • IT hálózat biztonság gyakorlat
 • Hálózati ismeretek II.
 • Hálózati ismeretek II. gyakorlat
 • Hálózati operációs rendszerek
 • Hálózati operációs rendszerek gyakorlat

A szakképzés során a Hálózati ismeretek I. és Hálózati ismeretek II. tantárgyak gyakorlati oktatása CISCO laborban zajlik, CISCO-s eszközök alkalmazásával.

A Cisco Akadémiáról:

 • A Cisco Hálózati Akadémia olyan szakképzési program, amely oktatási intézmények és informatikai vállalatok közötti együttműködés eredményeként valósul meg.
 • A Cisco Akadémia alapvető küldetése az IT hálózati szakemberhiány csökkentése, valamint a gazdaság versenyképességének erősítése.
 • A Hálózati Akadémia alapját a folyamatosan bővített elektronikus tananyagok és kurzusok képezik. A tananyag gyakorlatorientált, ami biztosítja, hogy a tanulók valódi gyakorlati kompetenciákat sajátítsanak el.
 • A Cisco Hálózati Akadémia tananyagát neves és független oktatókkal együttműködésben dolgozták ki.
 • Az IT Essentials tananyagot olyan fiatalok számára fejlesztették ki, akik szeretnének gyakorlati tudást szerezni a számítógépek működéséről, összeállításáról, a hardveres és szoftveres hibák felismeréséről és javításáról.
 • A CCNA tananyag elvégzésével a hallgatók az iparági normáknak megfelelő képesítést szereznek kis-és közepes méretű hálózatok tervezésére, építésére és karbantartására.

A képzés komplex szakmai vizsgával zárul:

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai::

 1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A)

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 10828-12 számú „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B)

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg az Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete, Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások témaköreiben, az általa megismert hardver/szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 C)

A vizsgafeladat megnevezése: Adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt kapcsolódik egy SQL kiszolgálón található adatforráshoz és a kijelölt feladatnak megfelelő adatbázis-kezelési és lekérdezési műveleteket hajt végre a „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul adatbázis-kezelés témaköreihez kapcsolódóan.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

 D)

A vizsgafeladat megnevezése: Weblapkészítés, programozás

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy webes dokumentumot készít el, és egy ehhez kapcsolódó programozási feladatot old meg a10827-12 számú „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul programozás és weblapkészítés témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

 1. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A)

A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10815-12 számú „Információtechnológiai alapok” modul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

B)

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete”, továbbá a „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul hálózatok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

 1. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok, munkaszervezés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott „Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés”, továbbá a „Hálózati, programozás és adatbázis-kezelés” témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

A munkaerőpiac keresett szakmája.

Milyen munkaterületen dolgozhatsz ezzel a végzettséggel?

 • Számítógép telepítő
 • Számítógép-szerelő
 • Számítógép kezelő/operátor
 • Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs
 • Alkalmazás adminisztrátor
 • Szoftvertelepítő
 • Informatikai rendszergazda
 • Hálózatüzemeltető
 • Adatbázis adminisztrátor

 

Bővebben: itt!

Film:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/2551

 


Informatikai rendszerüzemeltető

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06

Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltető

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 •    - 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 0 óra.

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Bemeneti kompetenciák: —

Szakmai előképzettség: —

Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra

 

évfolyam

heti óraszám

éves óraszám

Szakmai idegen nyelv (angol)

1/13. évfolyam

31 óra/hét

1116 óra/év

      4 óra/hét

Ögy.

 

0 óra

 

2/14. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

     4 óra/hét

Összesen:

2077 óra

 

 

Szakmai tantárgyak:

Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás I.

IT alapok

IT alapok gyakorlat

Hálózatok I.

Hálózatok I. gyakorlat

Programozás

Programozás gyakorlat

IT szakmai angol nyelv

Hálózatok II.

Hálózatok II. gyakorlat

IT hálózatbiztonság

IT hálózatbiztonság gyakorlat

Szerverek és felhőszolgáltatások

Szerverek és felhőszolgáltatások gyakorlat

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (jelentkezési lap nappali szakképzés_2018.pdf)Jelentkezési lap nappali szakképzés 2018/19 311 kB
Találatok: 17404