E-napló

e-Learning

Érettségi után

Órarend

Iskolaújság

Nappali munkarend

Kategória: Hírek Módosítás: 2020. június 15. hétfő Megjelent: 2017. február 14. kedd

Beiskolázási tájékoztató 2020/2021-es tanévre

Szakképzési évfolyamok, nappali munkarend

 

A nappali szakképzési évfolyamokra – nem felnőttoktatásra – az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be a 25. életévét

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.

 

Meghirdetett szakképzések:

 

Szakképesítés

Évfolyam

54 521 03

Gépgyártástechnológiai technikus - 1 éves képzés, (gépészet ágazati szakmai érettségi vizsgával rendelkezők számára)

5/13

54 481 06

Informatikai rendszerüzemeltető - 1 éves képzés, (informatika ágazati szakmai érettségi vizsgával rendelkezők számára)

5/13

54 723 02

Gyakorló ápoló, - 1 éves képzés, (egészségügy ágazati szakmai érettségi vizsgával rendelkezők számára)

5/13

54 344 01

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 1 éves képzés,(közgazdaság ágazati szakmai érettségi vizsgával rendelkezők számára)

5/13

 

Diákigazolvány:

Magyarországi székhelyű köznevelési intézményben tanuló diáknak az oktatás munkarendje szerinti diákigazolvány a NEK rendszerén keresztül, az intézményben igényelhető.

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletalapján:

     11. § (1) A jogosultnak azonos fajtájú oktatási igazolványból egyidejűleg csak egy érvényes oktatási igazolványa lehet.

     14. § (1) A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

 

Kollégiumi ellátás biztosítása:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 33.  § (3)  bekezdése értelmében a tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha

     a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás - jogszabály rendelkezése alapján – ingyenes.

 

Árvaellátással összefüggő jogosultságok:

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. § (1) bekezdése alapján az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban az 54. §-ban említett személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Ha a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.

 

Családi pótlék (iskoláztatási támogatás):

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. §. (3) bekezdése alapján, saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy,

  1. a) akinek mindkét szülője elhunyt,
  2. b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
  3. c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
  4. d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
  5. e) aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban,

annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.

 

Hiányzások:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 143. § (7) bekezdése szerint az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét, távolmaradását, távolmaradásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását. Az iskola félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja, hogy melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya.

  1. § (4) A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt.

 

Jelentkezési határidő: 2020. július 1.

Pótjelentkezés: 2020. augusztus 23.

 

Bővebb tájékoztatás személyesen az iskola titkárságán vagy 82/553-042-es telefonszámon kapható.

A jelentkezési lap letölthető a honlapról vagy átvehető az iskola titkárságán.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (jelentkezési lap nappali szakképzés_2020.pdf)Jelentkezési lap nappali szakképzés 2020 375 kB
Találatok: 28407